CÁC TÀI LIỆU

Tài liệu giới thiệu PEMS 2022

Tài liệu giới thiệu công ty – Tiếng Việt

Tài liệu giới thiệu công ty – Tiếng Anh​

Tiêu chuẩn ISO

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO sử dụng trong ngành DẦU KHÍ (2018)

Tiêu chuẩn quốc tế 14084

Sử dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn kỹ thuật trong Offshore