Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Thử nghiệm không phá hủy

PEMS cung cấp các chương trình Thử nghiệm không phá hủy cho một loạt các lĩnh vực công nghiệp. Đáp ứng theo yêu cầu, thử nghiệm có thể được thực hiện trong quá trình sản xuất, hậu sản xuất, trong dịch vụ và sau sửa chữa.

Các phương tiện kiểm tra của chúng tôi và chuyên môn cũng là yếu tố quan trọng của dịch vụ điều tra lỗi và có thể cung cấp dữ liệu kiểm tra quan trọng đối với dịch vụ hoặc quy trình kiểm tra dựa trên rủi ro.

Bài kiểm tra được áp dụng dựa theo hầu hết các công nghệ gần đây như: MT, PT, UT, RT và PAUT, TOFD,…

Thử nghiệm không phá hủy

PEMS cung cấp các chương trình Thử nghiệm không phá hủy cho một loạt các lĩnh vực công nghiệp. Đáp ứng theo yêu cầu, thử nghiệm có thể được thực hiện trong quá trình sản xuất, hậu sản xuất, trong dịch vụ và sau sửa chữa.

Các phương tiện kiểm tra của chúng tôi và chuyên môn cũng là yếu tố quan trọng của dịch vụ điều tra lỗi và có thể cung cấp dữ liệu kiểm tra quan trọng đối với dịch vụ hoặc quy trình kiểm tra dựa trên rủi ro.

Bài kiểm tra được áp dụng dựa theo hầu hết các công nghệ gần đây như: MT, PT, UT, RT và PAUT, TOFD,…