Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Thử nghiệm cơ tính vật liệu và quy trình hàn

Thử nghiệm cơ tính vật liệu và quy trình hàn