Chạy thử, vận hành Nhà điều khiển Trung tâm

Phân tích thành phần vật liệu

Kiểm tra và phân tích mẫu, hỗn hợp vật liệu, hoặc các vật liệu không xác định bằng các công nghiệ tiên tiến : Máy phát xạ quang phổ, Máy cầm tay PMI

Phân tích thành phần vật liệu

Kiểm tra và phân tích mẫu, hỗn hợp vật liệu, hoặc các vật liệu không xác định bằng các công nghiệ tiên tiến : Máy phát xạ quang phổ, Máy cầm tay PMI